කර්මාන්ත ශාලාව

කර්මාන්තශාලා පින්තූරය

 • රථවාහන සංඥා සංදර්ශකය
 • අමතර උපාංග කුඩු ආලේපන වැඩමුළුව
 • විදුලි වෙල්ඩින්
 • ගේට්ටුව
 • හයි මාස්ට් පොල්ල සැකසීම
 • හයි මාස්ට් පොල්ල සැකසීම2
 • LED ලාම්පු නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව
 • කාර්යාල ශාලාව
 • පොලු තහඩුව
 • පොලු කුඩු ආලේපන වැඩමුළුව
 • පොල්ල නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව
 • සැකසුම් උපාංග කාමරය
 • නිෂ්පාදන වැඩමුළු පිවිසුම
 • කණුව පෙරළන්න
 • සූර්ය පැනල නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව
 • වානේ තහඩු
 • ධ්රැවය කෙළින් කිරීම
 • TianXiang Aerial

කර්මාන්තශාලා ප්රදර්ශනය